หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง Bachelor of Fine and Applied Arts in Theatre

• เอกการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์

• เอกการแสดงละครเพลง

• เอกการฝึกสอนการแสดง


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะการแสดงอย่างรอบด้าน เพื่อพร้อมที่จะ ก้าวไปเป็นบุคลากรในวงการการแสดงที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการอาชีพตนเองได้ ผู้เรียนจะได้ เรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเลือก โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการ แสดง การเข้าถึงตัวละคร (Building Character) ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงภาพยนตร์ และโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ โฆษณา งานอีเว้นท์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท และละครเพลง ได้เสริมทักษะการร้องเพลง การเต้น การออกแบบท่าเต้น เพื่อเติบโตในสายของศิลปินนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์และศิลปินละครเพลงที่กาลังได้รับความนิยมในขณะนี้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเติบโตในสายของการเป็น Acting Coach และครูสอนการแสดงได้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนรายวิชาการแสดงจานวนมากที่สุดและครอบคลุมศาสตร์ของการแสดงมากที่สุดในประเทศ และเป็นสาขาการแสดงสาขาแรกของประเทศที่เสริมทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการสอนการแสดง เพื่อตอบรับกับความต้องการของสายอาชีพนี้ในระดับนานาชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการสร้างอาชีพให้กับตนเองในฐานะศิลปินที่สามารถบริหารจัดการอาชีพตนเองได้ อาทิ การเรียนรู้ธุรกิจการแสดงทั้งระดับประเทศและนานาชาติ หลักการบริหารจัดการการแสดง การสร้างโครงงานศิลปะการแสดง การสัมมนาวงการบันเทิง การเรียนรู้กฎหมายของธุรกิจบันเทิง การตัดต่อเสียง ภาพเคลื่อนไหว และองค์ประกอบศิลป์ประกอบการแสดง การประชาสัมพันธ์ การเขียนบท การกากับการแสดง การเป็นพิธีกร การพัฒนาและออกแบบภาพลักษณ์ของศิลปินที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองได้ ซึ่งนับเป็นสาขาวิชาแรกของประเทศที่มีการเสริมความรู้และทักษะด้านศิลปะการแสดงอย่างครบวงจรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถเป็นศิลปินที่มีความสามารถอย่างรอบด้าน รู้เท่าทัน และสร้างอาชีพให้ตนเองได้

อีกทั้งผู้เรียนยังได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เรียนรู้จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง อาทิ ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย และได้ฝึกงานในวงการบันเทิงในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาด้วย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

การแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ โฆษณา งานอีเว้นท์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท และละครเพลง นักแสดงละครเพลง นักเต้น นักการออกแบบท่าเต้น ครูสอนการแสดง นักธุรกิจการแสดง

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
  Bachelor of Fine and Applied Arts in Theatre
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 • ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Theatre

 • ชื่อปริญญา
 • ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
 • ภาษาอังกฤษ : BaBachelor of Fine and Applied Arts in Theatre
 • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศป.บ.(ศิลปะการแสดง)
 • อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Theatre)

 • สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 • • แขนงวิชาเอกเลือก การแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ (Acting for Film and Television)
 • • แขนงวิชาเอกเลือก การแสดงละครเพลง (Musical)
 • • แขนงวิชาเอกเลือก การฝึกสอนการแสดง (Acting Coach)

 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
     *หลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ จะพร้อมเปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2556


Copyright © 2012 Superstar College of Asia. All rights reserved.