หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี Bachelor of Fines and Applied Arts in Music

• เอกวิชาขับร้อง


• เอกวิชาปฏิบัติดนตรี (เลือกเครื่องดนตรี)


หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้และความเข้าใจในวิชาชีพทางดนตรีอย่างแท้จริง โดยส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และร่วมกิจกรรมของวงการศิลปินทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อให้เกิดความชานาญในศาสตร์ต่างๆ และมีความพร้อมที่จะเข้าสู่วงการธุรกิจบันเทิง ธุรกิจดนตรี ได้ทันทีหลังจบการศึกษา

มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปเป็นศิลปินนักร้องและนักดนตรีที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการอาชีพของตนเองได้ โดยผู้เรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการขับร้องหรือการเล่นเครื่องดนตรี และมีการแสดงทั้งรูปแบบร้องเพลงเดี่ยวและแสดงเป็นวงทุกเทอม เรียนรู้การออกแบบภาพลักษณ์ศิลปินและการประพฤติตนให้เหมาะสมเพื่อให้ประสบความสาเร็จในวงการ การแต่งเพลงและผลิตผลงานเพลงด้วยตนเอง การเข้าใจธุรกิจวงการเพลงและกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างๆ การทาสัญญาของค่ายเพลงแบบต่างๆ การทาการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองผ่านสื่อต่างๆ ไปจนถึงการบริหารจัดการการจัดคอนเสิร์ต และจัดจาหน่ายผลงานเพลงทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิตอล นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เตรียมตนเองให้พร้อมรับกับสังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง เช่น ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน มาเลเชีย พม่า อินโดนีเซีย และฝึกงานกับองค์กรในวงการบันเทิงในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

ศิลปินนักดนตรี ศิลปินนักร้อง โปรดิวเซอร์ ผู้กากับการแสดงดนตรี นักแสดง นักประพันธ์ดนตรี นักเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี ผู้ควบคุมห้องบันทึกเสียง ผู้ควบคุมการผสมเสียง ผู้ควบคุมการมาสเตอร์ริง ผู้ผลิตสื่อทางดนตรี ครูสอนดนตรี และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักธุรกิจในวงการบันเทิง นักการตลาดในวงการธุรกิจบันเทิง ผู้จัดการด้านการแสดงและดนตรี ผู้จัดสถานศึกษาด้านดนตรีและการแสดง และนักวิชาการ

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
  Bachelor of Fine and Applied Arts in Music
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

 • ชื่อหลักสูตร
 • ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Music

 • ชื่อปริญญา
 • ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
 • ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Music
 • อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศป.บ.(ดนตรี)
 • อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Music)

 • สาขาวิชาดนตรี
 • • แขนงวิชาเอกขับร้อง (Voice)
 • • แขนงวิชาเอกปฏิบัติดนตรี เลือกเครื่องดนตรีหนึ่งชนิด (Music Performance)

 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
 • แบ่งออกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา 95 หน่วยกิต และหมวด วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
     *หลักสูตรอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ จะพร้อมเปิดสอนในเดือนสิงหาคม 2556


Copyright © 2012 Superstar College of Asia. All rights reserved.